Informacije za natječaj za zapošljavanje

Voditelj obrade podataka je: INDUSTROOPREMA, d.o.o., Rimski put 11K,10360 Sesvete

Kontaktni podaci voditelja obrade podataka su: 01/2498 975

Svrha radi koje se obrađuju osobni podaci: natječaj za zapošljavanje

Pravna osnova za obradu: Čl. 6 a Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (privola)

Voditelj obrade osobnih podataka će čuvati osobne podatke:

  • U slučaju  odabranog kandidata sve dok postoji pravni temelj za obradu osobnih podataka tj. za vrijeme trajanja radnog odnosa/ugovora o radu odnosno i nakon ovoga u slučaju i za vrijeme propisano zakonom;
  • u slučaju ostalih kandidata – u roku 30 dana od odabira. Voditelj obrade čuvati će osobne podatke i dulje, do 6 mjeseci, u slučaju kada postoji mogućnost naknadnog odabira/zapošljavanja kandidata
  • kandidat ima pravo  da od voditelja osobnih podatka zatražiti pristup osobnim podacima i ispravak ili brisanje osobnih podatka ili ograničavanje obrade koji se  odnose na njega ili pravo na ulaganje prigovora na obradu podatka te pravo na prenosivost podatka (drugom voditelju obrade);
  • kandidat može privolu povući u svakom trenutku – pisanom izjavom dostavljenom na adresu poslodavca ili na e-mail marina.lelek@industrooprema.hr. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena; 
  • kandidat ima pravo podnijeti u vezi povrede prava tj. osobnih podataka, prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka

Informacije za videonadzor

Videonadzor se odnosi na prikupljanje i daljnju obradu osobnih podataka koja obuhvaća stvaranje snimke koja čini ili je namijenjena da čini dio sustava pohrane.

Prostor pod videonadzorom označava se i ispitanik obavještava odgovarajućom naljepnicom, u smislu čl. 27 Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018), da je prostor pod videonadzorom, o podacima o voditelju obrade, podacima za kontakt putem kojih ispitanik može ostvariti svoja prava, sve uz jednostavnu i lako razumljivu sliku koja ukazuje na videonadzor.

Informacije u smislu čl. 27 Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) i čl. 13 Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podatka i o slobodnom kretanju takvih podatka te o stavljanju izvan snage Direktive  95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti osobnih podatka; Službeni list Europske unije br. L 119 od 4. svibnja 2016.g.), su:

1.Voditelj obrade je: INDUSTROOPREMA d.o.o. Rimski put 11K,10360 Sesvete

Kontaktni podaci voditelja obrade podataka:

2. Svrha obrade podataka:

Zaštita imovine i osoba.

Obrada osobnih podataka putem videonadzora može se provoditi samo u svrhu koja je nužna i opravdana za zaštitu osoba i imovine. Voditelj obrade osobnih podatka obrađuje osobne podatke putem video nadzora u isključivo u svrhu kontrole ulazaka i izlazaka iz radnih prostorija i prostora/sjedišta te kontrole tih prostorija voditelja obrade podataka te zaštite osoba i imovine odnosno smanjenja izloženosti prostora i osoba riziku od razbojstva, provala, nasilja, krađa i sličnih događaja.

3. Pravna osnova za obradu:

Legitimni interes voditelja obrade podataka u smislu čl. 6 st.1 toč. f Opće uredbe o zaštiti  podataka

4. Legitimni interes voditelja obrade podataka:

Legitimni interes voditelja obrade podataka je u zaštiti imovine i osoba (radnika, poslovnih partnera i trećih/ostalih osoba) od nezakonitih radnji poput provala,  krađa, razbojstava, nasilja i sličnih događaja.

5. Primatelji ili kategorije primatelja osobnih podataka:

Pravo pristupa osobnim podacima prikupljenim putem videonadzora ima odgovorna osoba voditelja obrade odnosno izvršitelja obrade i/ili osoba koju ona vlasti.

Osobe koje imaju pravo pristupa osobnim podacima ne smiju koristiti snimke iz sustava videonadzora suprotno utvrđenoj svrsi video nadzora.

Sustav videonadzora zaštićen je od pristupa neovlaštenih osoba.

Voditelj obrade i izvršitelj obrade ako/koji obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade, uspostavljaju automatizirani sustav zapisa za evidentiranje  pristupa snimkama videonadzora koji sadržava vrijeme i mjesto pristupa, kao i oznaku osoba koje su izvršile pristup podacima prikupljenim putem videonadzora.

Pristup podacima prikupljenim putem video nadzora imaju nadležna državna tijela u okviru obavljanja poslova i svojeg zakonom utvrđenog djelokruga.

6. Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni:

Snimke dobivene putem video nadzora mogu se čuvati najviše 6 mjeseci, osim ako je posebnim zakonom propisan duži rok čuvanja ili ako služe kao dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom  postupku.

7. Ispitanik ima pravo od voditelja obrade zatražiti pristup osobnim podacima prikupljenim  videonadzorom (čl. 15 Opće uredbe o zaštiti podataka), pravo na ispravak (čl.16 Opće uredbe o zaštiti podataka), pravo na brisanje podataka (čl. 17 Opće uredbe o zaštiti podataka), pravo na ograničenje obrade (čl. 18 Opće uredbe o zaštiti podataka), pravo na prenosivost podataka (čl. 20 Opće uredbe o zaštiti podataka), pravo na prigovor (čl. 21 Opće uredbe o zaštiti podataka), Ispitanik ima pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka